Hồ sơ thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài - dịch vụ làm thẻ tạm trú PNVT trong ngày

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}