cong-van-so-2847-cv-bcd-ho-tro-nha-dau-tu-chuyen-gia-ky-thuat-lao-dong-tay-nghe-cao-nha-quan-ly-nhap-canh-lam-viec

Công văn số 2847/CV-BCĐ hỗ trợ nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh làm việc

Công văn số 2847/CV-BCĐ hỗ trợ nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top