Địa chỉ Phòng XNC

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Trà Vinh

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Trà Vinh Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Trà Vinh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Trà …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bạc …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh An Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh An Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh An Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại An …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Kiên …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Hậu …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Long An

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Long An Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Long An thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Long …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đồng Nai

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đồng Nai Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Đồng …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bến Tre

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bến Tre Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bến Tre thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bến …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Phước

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Phước Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Phước thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bình …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cà Mau

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cà Mau Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cà Mau thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Cà …