Home Thủ tục + Form mẫu Hướng dẫn ghi Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Hướng dẫn ghi Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Hướng dẫn ghi Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là biểu mẫu bắt buộc đối với người nước ngoài vào Việt Nam theo diện đầu tư, kết hôn, thăm thân, lao động, doanh nghiệp. Khi chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, cách điền mẫu NA8 là bước quan trọng, đòi hỏi phải điền chính xác các thông tin, tránh để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quá trình xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Hướng dẫn ghi Mẫu NA8

Sau đây, PNVT sẽ cung cấp các thông tin giúp các bạn nhanh chóng thực hiện tốt mẫu NA8 để xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài:

Hướng dẫn ghi mẫu NA8

Người đề nghị xin cấp thẻ tạm trú phải điền đầy đủ các thông tin:

– Họ tên (chữ in hoa);

– Giới tính;

– Ngày tháng năm sinh;

– Quốc tịch gốc. Quốc tịch hiện nay;

– Nghề nghiệp/chức vụ;

– Hộ chiếu số. Loại;

– Cơ quan cấp. Giá trị đến ngày;

– Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

+ Địa chỉ cư trú

+ Nơi làm việc;

– Nhập cảnh Việt Nam ngày/qua cửa khẩu;

– Mục đích nhập cảnh (ghi rõ vào làm việc gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân);

– Được phép tạm trú đến ngày

+ Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam

+ Điện thoại liên hệ/Email;

– Nội dung đề nghị

+ Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày

+ Lý do (ghi rõ: làm việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minh)

Toàn bộ nội dung của tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú mẫu NA8

Ảnh – photo

  2×3 cm

See notes

(2)

Mẫu (Form) NA8

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01 năm  2015

 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

 

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..          

     Full name (in capital letters)       

2- Giới tính:   Nam      Nữ              3-Sinh ngày………tháng…….năm……….

Sex                  Male         Female                Date of birth (Day, Month, Year)      

4- Quốc tịch gốc: ……………………………..5- Quốc tịch hiện nay:…………………….

Nationality at birth                                       Current nationality

6 Nghề nghiệp/chức vụ: ……………………………….

     Occupation/ position

7- Hộ chiếu số…………………………………..                                    Loại: Phổ thông       Công vụ         Ngoại giao

Passport Number                                                                Type: Ordinary             Official          Diplomatic

Cơ quan cấp:………………………………………………     có giá trị đến ngày…../…/……

Issuing authority                                                                     Expiry date (Day, Month, Year)

8-  Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

Your residential and business address before coming to Viet Nam

– Địa chỉ cư trú Residential address: ……………………………………………………………………….      – Nơi làm việc Business address………………………………………………………………………………….

9- Nhập cảnh Việt Nam ngày:……./……/……..                   qua cửa khẩu: ………………………

Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)     via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3) …………………………………………………………………………………………..

Purpose of entry

10- Được phép tạm trú đến ngày: ……../………./…………….

Permitted to remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………..

  Temporary residential address in Viet Nam

– Điện thoại liên hệ/Email: ……………………………………………………………………………………….

Contact telephone number/Email

11- Nội dung đề nghị Requests:

     Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày………/…………/………..

     To issue a Temporary Resident Card valid until (Day, Month, Year)

– Lý do Reason(s): (4) …………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

Done at                    date (Day, Month, Year)

 Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

The applicant’s signature and full name

Ghi chú Notes:

Gọi hướng dẫn ghi tài liệu: 0946639599

(1) Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân; nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Submit in person one completed application form enclosed with passport and the sponsoring application by the hosting organisation/ family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligible for the Temporary Resident Card categorised as NG3)

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

      Enclose 02 recently-taken photos in 2×3 cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ vào làm việc gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân.

Specify business purpose in Vietnam or family visit purpose.

(4) Ghi rõ lý do: làm việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minh

      Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or  family visit and enclose supporting documents.

Số lượng tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú:

Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân;

Nơi nộp tờ khai tờ đề nghị cấp thẻ tạm trú:

Nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Yêu cầu quan trọng:

– Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

– Mẫu NA8 phải được người nước ngoài ký tên nộp đơn xin cấp thẻ tạm trú. Xem tham khảo thêm luật xuất nhập cảnh có những điểm mới tại đây hoặc https://thetamtru.com.vn/luat-xuat-nhap-canh-2015-so-47-2014-qh13-co-nhung-diem-moi-nhat/.

Cơ sở pháp lý của mẫu đơn:

Mẫu đơn NA8 được ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015.

Tải mẫu NA8 bằng file WORD .doc hoặc .pdf:

Để tạo mẫu NA8 .doc hoặc .pdf, tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú, hãy bấm CLICK TẢI NGAY bên dưới.

tải mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Linh dự phòng tải mẫu NA8, tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú .doc hoặc .pdf

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/mau-na8-to-khai-de-nghi-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-upweb-in-2-mat.doc.doc

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/mau-na8-to-khai-de-nghi-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-upweb-in-2-mat.pdf.pdf

http://www.mediafire.com/file/rfsx2i4fz8acd9g/mau-na8-to-khai-de-nghi-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-upweb-in-2-mat.doc.doc/file

http://www.mediafire.com/file/332kq44gamfaesj/mau-na8-to-khai-de-nghi-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-upweb-in-2-mat.pdf.pdf/file

Trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, mẫu NA8, Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là tài liệu không thể thiếu, người nước ngoài cần chú ý điền đúng biểu mẫu để nhanh chóng xin được cấp thẻ tạm trú. Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về việc chuẩn bị mẫu NA8 cũng như thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam vui lòng liên hệ với công ty PNVT chúng tôi.

Làm nhanh thẻ tạm trú trong 1 ngày cho NNN ở TPHCM

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *