thong-tu-53-2016-tt-bca-quy-dinh-viec-khai-bao-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

thông tư 53/2016/TT-BCA về khai báo tạm trú cho người nước ngoài

thông tư 53/2016/TT-BCA về khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top