Thủ tục + Form mẫu

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú

Người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn của thẻ” …

Thủ tục đăng ký tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài; thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Trả lời (tham khảo): 1. Về thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài: Bạn có thể tham khảo quy định của Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài …

Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú – Mẫu N7B

Mẫu N7B THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1) (kèm theo công văn số ……… ngày …./…../…… của …………………………) (2)   Ảnh   (3) 1- Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………….. 2- Sinh ngày …. tháng ……năm …………………… 3- Giới tính: …

Thủ tục làm thẻ tạm trú

Thủ tục làm thẻ tạm trú (required documents to form a legal application for a Vietnam temporary residence card) giúp bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh xin cấp thẻ tạm trú. Thủ tục làm thẻ tạm trú 1./ 01 văn bản đề nghị cấp thẻ …

Thủ tục cấp đổi thẻ tạm trú

Người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm đến 3 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị …