Home Văn bản pháp luật Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 2019 (mới nhất)

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 2019 (mới nhất)

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 2019 thực chất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2019 (theo số 51/2019/QH14). Luật này gồm 2 điều, với nhiều điều khoản được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (số 47/2014/QH13).

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 2019

Những điểm sửa đổi, bổ sung trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019

Để phù hợp với tình hình thực tế, Chính phủ Việt Nam đã điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Luật xuất nhập cảnh Việt Nam năm 2014. Dưới đây là một số vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung:

1. Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực, ký hiệu thị thực, thời hạn của thị thực,

2. Thủ tục cấp thị thực điện tử

3. Điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài

4. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú.

Hiệu lực áp dụng Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019

Theo điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019 thì những quy định trong Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020.

Xem toàn văn Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Xem toàn văn Luật sửa đổi bổ sung mới nhất năm 2019 tại đây.

Với những ai có liên quan đến yếu tố nước ngoài hay người nước ngoài muốn đến Việt Nam nên tìm hiểu Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 cũng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để dễ dàng thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh ở Việt Nam.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *