PNVT

dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú

Theo quy định là thẻ tạm trú cho người nước ngoài thay thế cho thị thực trong thời hạn hiệu lực của thẻ. Trong trường hợp bất khả kháng thì thẻ tạm trú mới được gia hạn và khi đó đảm bảo việc cư trú cho người nước ngoài. Dịch vụ gia hạn thẻ tạm …

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú

Scroll to Top