PNVT

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu?

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu theo PNVT có 2 hàm ý. Thứ nhất là cơ quan nào giải quyết thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài? Thứ hai, nơi nào đáp ứng nhu cầu làm thẻ tạm trú cho người …

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm hay phí cấp thẻ tạm trú 2 năm được quy định trong thông tư số 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ …