Thông tư số 01/2007/TTLT-BCA-BNG sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt xin giới thiệu Thông tư sau đây, chi phối sự xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 01/2007/TTLT-BCA-BNG sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

BỘ CÔNG AN – BỘ NGOẠI GIAO
Số 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG
ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thống nhất quy định như sau:
1. Bãi bỏ nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất của điểm b, mục 1 phần III Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thay thế bằng nội dung sau:
“Đối với người được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, thì cấp chứng nhận tạm trú theo thời hạn quy định tại điều ước quốc tế đó. Nếu điều ước quốc tế về miễn thị thực không quy định cụ thể thời hạn tạm trú, thì cấp chứng nhận tạm trú 30 ngày. Trường hợp thời hạn mà nước hữu quan cho phép công dân Việt Nam tạm trú miễn thị thực khác với thời gian nói trên, thì Bộ Ngoại giao xem xét việc áp dụng có đi có lại và thông báo cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khác biết để thống nhất thực hiện.”
2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN                     KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG                                                         THỨ TRƯỞNG
Thi Văn Tám                                                         Nguyễn Phú Bình

(Nguồn: http://xnc.congan.com.vn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top